Նոր ծրագրի մեկնարկ

Նոր ծրագրի մեկնարկ

                                                                   Նոր ծրագրի մեկնարկ

Մեկնարկել է Միջազգային զարգացման գործակալության (DFID) կողմից ֆինանսավորվող "ԳՋՀ Ջուր և կլիմա ծրագիրը. ՋՌՀԿ-ն որպես կլիմայական փոփոխություններին հարմարվելու գործնական մոտեցում Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում":

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2013-2015թթ.-ին:
Ծրագրի նպատակն է օժանդակել երկրներին համակարգելու կլիմայական փոփոխություններին հարմարվելու ջանքերը` օգտագործելով ԳՋՀ ԿԱԿ-ի շրջանակները, որը մեծացնում է ՋՌՀԿ-ի հզորությունը` որպես կլիմայի ճկունությունը զարգացնող գործիք:
Ծրագրի վերջնական արդյունքը Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում կլիմայական փոփոխություններին հարմարվելու և ջրային անվտանգությունը բարձրացնելու ընդլայնված հզորությունների ու ունակությունների առկայությունն է:
Նախատեսվող արդյունքներն են.